Általános szerződési és megrendelési feltételek

Tartalom

Általános szerződési és megrendelési feltételek, tartalomjegyzék
1. Bevezető
2. A szerződés létrejötte és tartalma
3. A munkavégzés helye
4. A munkavégzés
5. Műszaki átadás-átvétel és dokumentálás
6. A vállalkozói díj elszámolása
7. Pénzügyi fedezet
8. Határidők, kötbér
9. Tulajdonjog
10. Szavatosság, jótállás
11. Együttműködés
12. Üzleti titok
13. A szerződéstől elállás
14. Vegyes rendelkezések

1. Bevezető

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ASZF) célja, hogy az MasterClean Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cég rövid neve: MasterClean Kft.) minden Ügyfele részére azonos feltételek mellett, magas színvonalú szolgáltatást nyújtson, ezért jelen okirat az MasterClean Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Vállalkozó által kötött, minden egyes szerződés szerves és elengedhetetlen részét képezi.

1.1. Az ÁSZF hatálya
Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, az MasterClean Korlátolt Felelősségű Társaság által kötött szerződésre, árajánlatra, megállapodásra, megbízásra, megrendelésre vagy meghatalmazásra, mely alapján az MasterClean Kft. ellenszolgáltatás fejében takarítási, őrzésvédelmi, kertészeti, épületüzemeltetési, minőségellenőrzési, vagy bármely tevékenységi körébe tartozó vállalkozói tevékenységet végez, vagy más egyéb szolgáltatást nyújt a Megrendelő vagy harmadik fél részére. A szerződés időbeni hatálya a Felek általi aláírástól, a szerződésben rögzített határideig (határozott idejű szerződés esetén) illetve határozatlan idejű szerződés esetén a felmondási határidő lejártáig érvényes.

1.2.Fogalom meghatározások
A Felek egyedi szerződéseibe foglalt jelen ASZF tartalmával ellenkező tartalmú megállapodás hiányában a Felek jogviszonyában az alábbi fogalmak a következő jelentésekkel bírnak:

Szerződés: a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonyt keletkeztető, a Felek által aláírt okirat. Ez lehet egy árajánlat, megrendelés, adott esetben munkalap.

Megrendelő: az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződő partner, ügyfél, akinek a részére, vagy megbízásából az MasterClean Kft. munkát végez, vagy szolgáltatást nyújt.

Vállalkozó: MasterClean Korlátolt Felelősségű Társaság (8700 Marcali, Múzeum köz 5. ,Cégjegyzékszám: 01 09 305551, Adószám: 13106340214 ) képviseli: Nagy Balázs ügyvezető. Cég rövid neve: MasterClean Kft. Telephely: 1138 Budapest, Váci út 140.IV.em.

Felek: a Megrendelő és a Vállalkozó együttes említésük esetén.

Megrendelő: a Megrendelő közvetlen, vagy közvetett megbízója, aki a szerződés szerinti szolgáltatás ténylegesen használni fogja.

Projektvezető: a Vállalkozó képviselője, akivel a Megrendelő a szerződés ügyében kapcsolatot tart.

Operatív vezető: a Vállalkozó képviselője, aki a Megrendelő felé a szolgáltatásért felel.

Területvezető: a Vállalkozó képviselője, aki a Megrendelő felé a szolgáltatásért a helyszínen felel. A szolgáltatás minőségi ellenőrzésénél jelen van és a megfelelő dokumentálását bonyolítja.

Pénzügyi teljesítésért felelős: a Megrendelő vagy képviselője, aki a Vállalkozó által kiállított számla határidőre történő kiegyenlítéséért felel.

Alvállalkozó: olyan cég vagy egyéni vállalkozó, mely a Vállalkozó megbízásából vesz részt a munkában. Az igénybevett alvállalkozó tevékenységéért Megrendelővel szemben a Vállalkozó, mint saját tevékenységéért felel.

Vállalkozói díj: A Megrendelő által a Vállalkozó részére kifizetésre kerülő összeg, mely az árajánlatban, megállapodásban, szerződésben leírtak teljesítéséhez szükséges szolgáltatási elemeket (munkaerő biztosítása, eszköz, szer, minőségbiztosítás, felelősségbiztosítás stb.) tartalmazza.

2. A szerződés létrejötte és tartalma

2.1. A Vállalkozási szerződés a Vállalkozó és Megrendelő aláírásával, illetve a kiküldött árajánlat Megrendelő részéről történt elfogadó visszaigazolásával jön létre.
A szerződés aláírója kijelenti, hogy jogosult a megkötött szerződést aláírni.

2.2. A vállalkozói díj nem tartalmazza a tételes részletezésben leírtakon kívüli felmerülő esetleges egyéb munkálatok elvégzését, melyre – amennyiben szerződés különdíjazásról nem rendelkezik – egyedi árajánlat elfogadása utáni díjon történik a számla kiállítása. A számla kiállításának alapja az eseti megrendelés írásban történő visszaigazolása.

2.3. A vállalkozói díj – amennyiben a szerződésben ez nem szerepel – minde
nesetben az elfogadott egyedi árajánlatban szereplő díj az ajánlatban szereplő szolgáltatási tételekre vonatozik.

2.4. A Vállalkozó nem köteles meggyőződi arról, hogy a szerződés szerinti munkáknak, a munkaterületen történő elvégzéséhez szükséges-e bármilyen hatósági, önkormányzati, stb. engedély. Amennyiben a hatályos törvények szerint, a szerződés szerinti munkáknak a munkaterületen történő elvégzéséhez szükséges önkormányzati, hatósági, stb. engedélyek beszerzése, akkor az a Megrendelő feladata és költsége, még a szerződés aláírása előtt.

2.5. A Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor – amennyiben ez a hatályos törvények szerint szükséges – rendelkezik érvényes hatósági engedéllyel és így jogában áll a szerződés szerinti munkát a munkaterületen elvégeztetni, ill. az itt és a szerződésben leírtak szerint rendelkezik a munkaterület felett. Ezen engedély vagy engedélyek hiányából fakadó, minden a Vállalkozót ért kárért és többletköltségért a Megrendelő teljes felelősséggel, kártérítéssel és megtérítéssel tartozik.

2.6. Amennyiben a Megrendelő, bármely hatóság rendelkezése alapján a szolgáltatási tevékenységet felfüggeszti – nem a Vállalkozónak felróható okok miatt – vagy azt 15 napon túl szüneteltetni kell, a Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét, – beleértve a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt eszközök és szerek arányos díját és a szerződésben foglalt munkákkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeit is – leszámlázni.
Amennyiben Megrendelő a szerződést / megrendelést a munka megkezdéséig felmondja, Vállalkozót – függetlenül a munka nagyságrendjétől – a szerződéses összeg 50%-ának megfelelő kárpótlás illeti meg.

2.7. A szerződés módosítását bármely fél kezdeményezheti, de minden módosítás vagy kiegészítés csak írásban történhet.

3. A munkavégzés helye

3.1. A munkavégzés helye elsődlegesen Megrendelő által szerződés szerint telephelye vagy székhelye, a vállalt szolgáltatás jellegétől függően másodlagosan a munkaterület, melynek pontos címe a Felek által aláírt szerződésben vagy megrendelésben van meghatározva.

3.2. Abban az esetben, ha a megbízás a másodlagosan kijelölt munkaterületen végzendő tevékenységre is irányul, Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés hatálya alatt, a Vállalkozó bejutását a munkaterületre biztosítja, így járul hozzá a Vállalkozó tevékenységének elősegítéséhez. Amennyiben a Megrendelőnek a munkaterület feletti rendelkezési joga a szerződés hatálya alatt, illetve a Vállalkozó számlájának teljes kiegyenlítése előtt megszűnne, úgy a megszűnés időpontja előtt legalább 3 munkanappal, a megszűnés időpontjáról köteles a Vállalkozót írásban és telefonon is értesíteni. Ezen értesítés elmulasztása esetén, vagy ha a munkaterületre való bejutást és a szerződés szerinti vállalkozói tevékenységet a Megrendelő nem tudja a Vállalkozónak biztosítani, úgy a Vállalkozót ért kárért, ill. a Megrendelő teljes felelősséggel és megtérítéssel tartozik.

3.3. Amennyiben másodlagos helyszínen is történik munkavégzés, ennek időpontját a Felek szóban, szükség esetén írásban egyeztetik. A Megrendelő a munkavégzésre egyeztetett időpontban köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a Megrendelő e kötelezettségét nem teljesíti.

3.4. Amennyiben másodlagos munkahelyen (a Megrendelő által megjelölt hely) Megrendelő a Vállalkozó részére díjtalanul biztosítja a munkaterületen helyszíni munkavégzéshez szükséges elektromos áramot, vizet és mellékhelyiség használatát.

3.5.  A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért a Vállalkozót felelősség nem terheli.

3.6. A Vállalkozó köteles a munkavégzés befejeztével a munkaterületet az átvett állapotban (rongálás mentes), tisztán átadni. Amennyiben a keletkezett hulladék a helyszíni hulladékgyűjtőbe nem rakható, és a Felek között ezzel kapcsolatban más megállapodás nem jött létre, akkor az elszállításáról – amennyiben szerződés erről nem rendelkezik - Megrendelő saját költségén gondoskodik.

3.7. A munkaterületen felszerelt vagy a munkaterületre leszállított , a szolgáltatás ellátásához szükséges eszközök és szerek levonulásig átadásig történő őrzéséről a Megrendelő gondoskodik díjmentesen.

4. A munkavégzés

4.1. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi és környezetvédelmi szabályokat betartani, ezek vétkes megszegése esetén az ebből eredő kárért felelősséggel tartozik. Megrendelő köteles a munkaterületre érvényes szabályokról Vállalkozót írásban tájékoztatni a szerződés aláírását megelőzően vagy a megrendeléskor.

4.2. A Vállalkozó a dolgozói részére köteles biztosítani a megfelelő minőségű és biztonságos munkavégzéshez szükséges szerszámokat és munkavédelmi eszközöket.

4.3. Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. A szakszerűtlen, megvalósíthatatlan, élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető, vagy jogszabályt sértő utasítás esetén Vállalkozó köteles Megrendelőt figyelmeztetni. Ilyen utasítást a Vállalkozó nem köteles teljesíteni, az ilyenképpen való nem teljesítés, nem minősül szerződésszegésnek. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős.

4.4. A Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a szolgáltatás teljesítésébe. Az igénybevett alvállalkozó tevékenységéért Megrendelővel szemben Vállalkozó felel.

4.5. Bármilyen módosítást, többlet-, vagy pótmunkát, amennyiben az nem baleset és életveszély azonnali elhárítására vonatkozik, a Megrendelő csak szerződésmódosítás vagy írásos megrendelés útján rendelhet el.

4.6. A Vállalkozó, a Megrendelő által elrendelt pótmunkát, többletmunkát, ill. módosításokat, a szerződésben felsorolt választható opciókban leírtak szerint, az azokra vonatkozó szerződésmódosításban, vagy a jóváhagyott árajánlatban, ill. megrendelésben rögzítettek szerint számlázza. Ellenkező tartalmú megállapodás hiányában a pót- és többletmunkák, módosítások és egyéb megrendelt berendezések, az átadás-átvételkor kiállított TIG és/vagy szállítólevél alapján kiállított végszámlában kerülnek elszámolásra.

5.Átadás-átvétel és dokumentálás

5.1. A Vállalkozó által biztosított és leszállított termék átvételét Megrendelő szállító levél aláírásával elismeri, mely szállító levél a későbbiekben kiállítandó számla kiállításának alapja.

5.2. Amennyiben a megrendelés szolgáltatásra vonatkozik, a Megrendelő teljesítés igazolás kiállításával az elvégzett munkát elismeri, mely igazolás a kiállítandó számla alapja.

6. A vállalkozói díj elszámolása

6.1.  A vállalkozói díj tartalmazza a szerződésben leírtak teljesítéséhez szükséges munkaerő, eszköz, - és anyagelhasználás és egyéb az ajánlatban feltüntetett költségeit.

6.2. A vállalkozói díj kifizetése banki átutalással történik.

6.3. A vállalkozói díj kifizetése elsődlegesen szerződés szerint, másodlagosan – eseti munkák vagy termékbeszállítás esetén, melyről az alapszerződés nem rendelkezik, az eseti számlán feltüntetett határidő betartásával történik.

6.4. A szerződés aláírásával a Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a vállalkozói díjat a szerződésben, vagy számlán rögzített határidőt meghaladó 10 nappal és módon nem fizeti meg, a kintlévőség kezelését vállalkozó a szokásos jogi útra tereli, melyből fakadó költségeit Megrendelőre terheli.

6.5.  Ha a Megrendelő a szolgáltatás bármely részét a szerződésben leírtakhoz képest, a szerződés aláírása után megváltoztatja, akkor a változás következményeit a vállalkozási díj tekintetében is figyelembe kell venni.

7. Pénzügyi fedezet

7.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírásakor nem állnak csődeljárás, felszámolás, végelszámolás alatt. Megrendelő és Vállalkozó egyidejűleg kijelenti, hogy adó- és köztartozásuk nincs. Amennyiben kiderül ennek ellenkezője, úgy aláíróval szemben a hatályos Ptk. megfelelő paragrafusa szerint kell eljárni.

7.2. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy pénzügyi helyzetüknek esetleges megváltozását (csőd, felszámolás, végelszámolás, stb.), jogi helyzetük és bármilyen, a szerződés szempontjából lényeges adatuk megváltozását a másik félnek írásban azonnal, késedelem nélkül bejelentik.

7.3. A Megrendelő szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vállalkozói díj fedezetére szolgáló összeg rendelkezésére áll. A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésre álló összeget csak jelen vállalkozási szerződésből eredő, a Vállalkozóval szemben felmerülő fizetési kötelezettségeire fordítja. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra is, hogy amennyiben bármely, akár tőle kívül álló okból eredően is, a fedezetül szolgáló összeg már nem állna rendelkezésére, úgy erről a körülményről a Vállalkozót haladéktalanul írásban értesíti. A Vállalkozó ezen esetben, jogosult a tevékenységét felfüggeszteni mindaddig, amíg a fedezetül szolgáló összeg a Megrendelő rendelkezésére nem áll. A felfüggesztés időtartamával a Vállalkozó teljesítési határideje meghosszabbodik. Amennyiben a felfüggesztés időtartama a 15 munkanapot meghaladja, úgy a Vállalkozó jogosult szerződéstől azonnali hatállyal elállni. A Vállalkozót ebben az esetben megilleti az addig elvégzett tevékenységének díja, a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok, ill. berendezések ára, és a szerződésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeinek megtérítése, továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a nettó vállalkozói díj 5 %-a.

7.4. A Vállalkozó szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének fedezetére szolgáló összeg rendelkezésére áll. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ezen rendelkezésre álló összeget, csak jelen vállalkozási szerződésből eredő, fizetési kötelezettségeire fordítja. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra is, hogy amennyiben bármely, akár tőle kívül álló okból eredően is, a fedezetül szolgáló összeg már nem állna rendelkezésére, úgy erről a körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti. A Megrendelő a 15 munkanapot meghaladó fedezethiány esetén, jogosult szerződéstől azonnali hatállyal elállni. A Megrendelőnek ebben az esetben visszajár az előleg, a továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a nettó vállalkozói díj 5%-a.

8. Határidők, kötbér

8.1. A műszaki átadás határideje alap esetben az előlegnek a Vállalkozó bankszámlájára történő megérkezéstől, vagy készpénzben történő előlegfizetésétől számított maximum 2 hét kivéve, ha a szerződésben más határidő szerepel.

8.2. A műszaki átadás határideje a következő esetekben módosulhat kötbérmentesen: a munkaterületen folyó egyéb, a Vállalkozó tevékenységét akadályozó tevékenység, kültéri munka esetén a biztonságos vagy szakszerű munkavégzést akadályozó időjárás, a szerződés aláírását követő műszaki tartalom változása, valamint a Vállalkozó hatáskörén kívül eső gyártó, szállítmányozó, ill. importőr szállítási határidejének módosulása. Előteljesítés elfogadott.

8.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan tudomására jutó körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért ez esetben a Vállalkozó a felelős.

8.4. A Megrendelő köteles a Vállalkozót minden olyan tudomására jutó körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért ez esetben a Megrendelő a felelős.

8.5. Amennyiben a szerződő Felek nekik jogosan felróható okok miatt, nem teljesítik a szerződésben rájuk vonatkozó részeket, a szerződésben meghatározott módon és határidőre, úgy a másik Fél részére késedelmi kötbért kötelesek fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés nettó értékének 0,5%-a munkanaponként, de legfeljebb a teljes szerződés nettó értékének 5%-a.

8.6. Ha a Vállalkozó – neki jogosan felróható okból – 15 munkanapot meghaladó késedelembe esik, a Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalúan, minden őt terhelő jogkövetkezmény nélkül elállni. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a késedelemig megfizetni a 8.5 pont szerinti késedelmi kötbért.

8.7. A szolgáltatás befejezésének meghiúsulása esetén – amennyiben az nem a Vállalkozó hibájául róható fel – a Vállalkozót megilleti az addig elvégzett tevékenységének díja, a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok, ill. berendezések ára, és a szerződésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeinek megtérítése, továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a nettó vállalkozói díj 5%-a.

8.8.  Vis major (természeti katasztrófa, háború, sztrájk, pandémia stb.) által okozott akadályoztatás esetén a Vállalkozó jogosult a szállítási illetve szolgáltatási határidőket részben, vagy egészben az akadályoztatás időtartamával megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben elállni. Amennyiben a Vis major miatt a Megrendelő lép vissza a szerződéstől, úgy azt csak a még nem teljesített szerződéshányadra vonatkozóan teheti meg, és köteles a szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó által már beszerzett, megrendelt, vagy gyártás alatt lévő eszközök, ill. berendezések átvételére és kifizetésére.

8.9. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó szolgáltatási tevékenységét, nem a Vállalkozónak felróható okból szünetelteti vagy felfüggeszti, akkor a szüneteltetés vagy felfüggesztés időtartamával a Vállalkozó teljesítési határideje, kötbérmentesen meghosszabbodik. A szüneteltetés vagy felfüggesztés tényéről, időpontjáról és időtartamáról a Megrendelő a Vállalkozót írásban köteles értesíteni, még a szüneteltetés vagy felfüggesztés első napját megelőzően.

9. Tulajdonjog

9.1. A legyártott, beszerzett, leszállított vagy felszerelt, de ki nem fizetett áru, a vállalkozói díj teljes kifizetéséig a Vállalkozó elidegeníthetetlen tulajdonát képezi. Ez az áru a Vállalkozó írásos beleegyezése nélkül nem idegeníthető el, nem zálogosítható el, nem ruházható át, nem szolgálhatnak biztosítékul, nem terhelhetők fedezetként, nem szállítható el máshová.

9.2.  A Megrendelő a szerződés aláírásával vállalja, hogy nemfizetése esetén az esetleges leszerelés, elszállítás során a Vállalkozót és képviselőjét ezen tevékenységében nem akadályozza, ebben az esetben a Megrendelő az esetleges birtokvédelmi igényéről lemond, ilyen eljárást ebben az esetben nem indít, mivel a Vállalkozó csupán a jogos tulajdonosi igényeit érvényesíti.

9.3. Abban az esetben, ha Vállalkozó által a szerződés tárgyát képező anyag leszerelését és elszállítását követően a Megrendelőt, a Végfelhasználót vagy harmadik felet olyan kár éri, mely a rendes működés, vagy leszerelés, ill. elszállítás meg nem történte esetén nem következett volna be, akkor a Megrendelő vállalja, hogy e miatt – akár közvetlen, akár közvetett módon – keletkezett kárt saját hibájából származó kárként viseli. Ebben az esetben a Vállalkozóval vagy képviselőjével szemben semmiféle megtérítésre, kártérítésre, egyéb jogorvoslatra vonatkozó igényt nem támaszthat.

10. Szavatosság, jótállás

10.1. A Vállalkozó az ajánlatban vagy a szerződésben leírtak szerinti, a magyar törvények által előírt szavatosságot illetve jótállást vállalja. https://dunapel.com/hirdetes/varroda/

10.2. Telepítés, szerelés nélküli termékértékesítés esetén az átadott termékekre az Európai Uniós törvényekkel összhangban lévő a magyar törvényekben szabályozott jótállás és/vagy szavatosság vonatkozik, amennyiben az árajánlatban vagy szerződésben más nincs meghatározva.

11. Együttműködés

11.1.  A szerződő Felek a szerződés teljesítése érdekében szoros és közvetlen kapcsolat formájában működnek együtt. Ennek érdekében kölcsönösen és haladék nélkül egymás tudomására hozzák mindazon tényeket, körülményeket és értesüléseket, melyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák, vagy veszélyeztetik, és azok elhárítására az adott helyzetben tőlük elvárható intézkedéseket megteszik.

11.2. A szerződő Felek a teljesítést megelőző vitáikat, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, arra is figyelemmel, hogy a viták és azok rendezése minél kisebb mértékben gátolja a szerződésszerű teljesítést.

11.3. A szerződő Felek egymással a szerződésben rögzített képviselőiken és módokon keresztül tartják a kapcsolatot. A Felek az e-mailen történő kapcsolattartást írásbeli kapcsolattartásnak fogadják el.

11.4. A szerződő Felek esetleges vitáikat elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. Jogvita esetére a területileg illetéke Bíróságot kötik ki.

12. Üzleti titok

12.1. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy szerződés hatálya alatt a Megrendelővel, a vagy a Vállalkozóval kapcsolatban tudomásukra kerülő minden átadott adat információ, műszaki megoldás, pénzügyi adat, további szerződő partnerek adatai és nyilatkozatai is üzleti titoknak minősülnek.

12.2.  A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen üzleti titkokat megőrzik, harmadik fél részére tovább nem adhatják, harmadik félhez jutását a helyzettől elvárhatóan megakadályozzák.

13. A szerződéstől elállás

13.1. A Megrendelő a szerződéstől való elállása – amennyiben mindkét fél részéről aláírt, hatályos szerződés erről nem rendelkezik egyéb módon - elállhat, de csak a még nem teljesített szerződéshányadra vonatkozóan teheti meg. A Vállalkozót ebben az esetben megilleti az addig elvégzett tevékenységének díja, a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok, ill. berendezések ára, és a szerződésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeinek megtérítése, továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a nettó vállalkozói díj 5%-a.

14. Vegyes rendelkezések

14.1. A Vállalkozónak jogában áll a szolgáltatási helyszínen munkavégzés közben l fotókat és videó felvételt készíteni, melyeket díjtalanul használhat fel reklám céljára. Ezek a fotók és videók nem sérthetik a Megrendelő üzleti titkait.

14.2. Amennyiben a Szerződés, vagy az ÁSZF között eltérés van, akkor az aláírt szerződésben leírtak az irányadóak.

14.3. A jelen ÁSZF-ben, az aláírt szerződésben és mellékleteiben nem rendezett kérdésekben a magyar jog ide vonatkozó részeiben leírtak az irányadóak.

Nagy Balázs – a MasterClean Kft. ügyvezetője
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram