Adatvédelmi irányelvek

Az adatkezelő megnevezése:

Név: MasterClean Szolgáltató- és Tanácsadó Kft.

Székhely: 8700 Marcali, Múzeum köz 5.

Levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 140. Business Center IV.e

Cégjegyzékszám: 14-09-305551

Bejegyző Bíróság neve: Kaposvári Törvényszék Cégbíróság

Web: masterclean.hu

Telefon: +36 1 790 4526

Adatkezelési nyilvántartási szám: nincs,

Belső adatvédelmi felelős: Dr. Nagy Antal

Tel:+36 30-234 4773

Mail: jogasz@masterclean.hu
Jelen Szabályzat tartalmazza a masterclean.hu weboldalon (továbbiakban: Honlap) a személyes adatok kezelésével összefüggő adatvédelmi szabályainkat és adatkezelési elveinket.
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatkezelésünk megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Számunkra fontos, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak elektronikus feldolgozása során (adatvédelem).
Tiszteletben tartjuk ügyfeleink, partnereink személyes és bizalmas információit, és minden esetben garantáljuk, hogy a jelenlegi és leendő Partnereinkre, munkatársainkra (továbbiakban: Ügyfél) vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezelünk, és kizárólag saját munkánkhoz használjuk fel azokat. A MasterClean Kft. a rögzített adatokat harmadik fél számára nem adja ki, nem értékesíti, kölcsönzi, vagy cseréli azokat. Adatok átadása harmadik fél részére csak ajánlattétel, pályázat, illetve a munkaviszony létesítése, folytatása, megszűntetése, valamint könyvelés érdekében történhet.

Az adatvédelmi elveink:

Az adatvédelmi elveink kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe:
Az Európai Unió 2016/679.Rendeletét, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (Infotv.), valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezéseit.
A MasterClean Kft., mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az adatvédelmi jogszabályoknak és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól a társaságunkkal szerződéses jogviszonyban lévő és a munkaviszonnyal kapcsolatos adatfeldolgozást végző jogi személyt, valamint az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználását. Ez utóbbi az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatait semmilyen formában nem tartalmaz. A munkaviszony létesítésével, folytatásával és megszűnésével kapcsolatosan azokat az adatokat kezeljük, amelyek a jogviszonnyal kapcsolatban a társaság jogos érdekébe tartozik, mely hiányában, vagy tilalmazása esetén a munkajogviszony nem jöhet létre, illetve megszűnik.
A MasterClean Kft. bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, szerződéses jogviszony, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén a MasterClean Kft. érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – a hatóság számára hozzáférhetővé teszi az érintettnek – a társaság belső informatikai rendszerében elkülönítetten és csak meghatározottak által hozzáférhető módon tárolt – személyes adatait.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a MasterClean Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez az adatok felett rendelkezni jogosult alany előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
A MasterClean Kft., mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, az adat felhasználásáról, azzal való tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A MasterClean Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan munkatársával, vagy ügyfelével szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

A jelen nyilatkozathoz kapcsolódó fogalmak:

Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben a MasterClean Kft. -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely munkaviszonya alapján, vagy az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
A kezelt személyes adatok köre: (amennyiben a weblap regisztrációt igényel)

A regisztráció során szükségszerűen megadandó adatok:
    Név/vagy cégnév:
    E-mail cím,
    Telefonszám,

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Munkaerő felvételhez az alábbi tájékoztatást adjuk:

a pályázati kiírásban (hirdetmény) rögzítetteken túl,
- az adatkezelés jogalapjáról,
- céljáról,
- az esetleges címzettek körér,ől
- a pályázó jogairól,

Munkaerő felvételhez kért adatok: (a hirdetményi adatokon túl)

- a társaság szempontjából érzékeny funkció betöltése esetén erkölcsi bizonyítvány,
- a munkakör pontos meghatározása, amely feltételezi a teljes belátási képesség meglétét,

Technikai adatok:

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek bizonyos adatok. A MasterClean Kft. rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
Technikai adatok továbbá, az érintett számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a rendszerünk a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag mi férünk hozzá.
A látogatási adatok (IP cím, időpont, lekért oldal), melyeket a szerverünk rögzít, egyedül a vásárlási szokások megismerését szolgálják, ezeket az információkat kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából használjuk fel.

Az adatkezelés célja:

Fontos számunkra, hogy magas szintű szolgáltatást nyújtsunk, ezért a megadott adatokat és információkat az alábbi célokra használhatjuk fel:
    - a Honlap elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása,
    - szerződéskötések előkészítése,
    - pályázatírás, pályázatkezelés,
    - álláshirdetésre történő jelentkezés,
    - hírlevél küldése,
    - piackutatás, piaci elemzés,
   - az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 1.3. pont) célja statisztikakészítés valamint az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Az adatkezelés ideje:

Pályázó esetében:- a meghirdetett munkakör betöltésére történő jelentkezéskor benyújtott önéletrajzban meg kell jelölni, hogy engedélyezi az adatai további tárolását, mert előfordulhat, hogy később a társaság ismét felkeresné állásajánlattal. Ha nem jelöli meg az engedélyezést, akkor a beadott kérelme – nemlegesség esetén törlésre kerül az adatbázisból.
A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.
Jogosult az ügyfél a regisztráció törlését kérni az office@masterclean.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően haladéktalanul gondoskodunk a regisztráció törléséről. Felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már folyamatban lévő ügyekhez használt adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. A regisztráció törlését követően, az adatok visszaállítására többé nincs mód, ezért ha a későbbiekben újra kapcsolatba akar lépni a társasággal a Honlapról, új regisztrációra van szükség.
Adat törlésének határideje a regisztráció törlését követő 2 munkanap.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Az adatkezelés jogalapja:

A MasterClean Kft. általi adatkezelésekre Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, kerül sor. A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében (pl: munkahely keresése, pályázat benyújtása) a MasterClean Kft. honlapjának használatával, (e-mail címünkön, vagy az általunk eseti jelleggel megadott elektronikus elérhetőségen) a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adod meg.

Regisztrációs adatok:

A megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg nem kéri a regisztráció törlését. A törlés időpontja a törlési kérelemnek (törlés igényének) a MasterClean Kft-hez történő beérkezésétől számított 10 munkanap. A törlési kérelem mint emailben, mint postai levél útján eljuttatható részünkre.
Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén jogosultak vagyunk a regisztráció törlésével egyidejűleg az adatokat haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

Technikai adatok:

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerbe, de legfeljebb 2 évig. A MasterClean Kft. biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Adatbiztonság:

A MasterClean Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Adatokat megismerő személyek köre:

Az adatokat elsődlegesen mi illetve belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat nem tesszük közzé, harmadik személyek részére nem adjuk át és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használjuk, illetve használhatják fel.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) veszünk igénybe, azonban az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért felelősséget nem vállalunk.
(Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a MasterClean Kft. honlapjáról más cég honlapjára is el lehet jutni és látogatni). A MasterClean Kft. a más cég tulajdonát képező honlapon közölt adatok helyességéért, valóságtartalmáért, a weblapok tartalmáért illetve az ott megadott adatok biztonságáért a felelősséget nem vállal. Ezen weblapok használata esetén kérjük, hogy győződjön meg az adott cég adatvédelmi politikájáról.

Adatfeldolgozás:

A MasterClean Kft. a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe tevékenysége során:
Bérszámfejtés: Bér-Társ Kft. – Récsei Center 1146 Budapest, Istvánmezei út 6. I.e.106.
Informatikai rendszergazda: IT&Coffee Kft. – 1239 Budapest, Kelep u. 60.
A MasterClean Kft. által kezelt személyes adataiddal kapcsolatosan téged megillető jogok

Tájékoztatáshoz való jog:
Bármikor jogosult tájékoztatást kérni a MasterClean Kft.-től az általa kezelt, és a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja adatait.
MasterClean Kft. a kérésére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó és a cégünk által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait. A MasterClean Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a MasterClean Kft. munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását:
Bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatai helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A MasterClean Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a MasterClean Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.
Kérheti továbbá, adatai zárolását. A MasterClean Kft. zárolja a személyes adataidat, ha azt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a kérelmezőt, továbbá mindazokat értesítenünk kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a jogos felhasználói érdekeit nem sérti.
Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem nem teljesül, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:
Tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen. A MasterClean Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről téged írásban tájékoztat.

A fent felsorolt jogaidat az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatod:
Név: MasterClean Kft.
Levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 140. Business Center IV.e.
E-mail: office@masterclean.hu
Az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; naih.hu ) fordulhatsz.
Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg a Felhasználó, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a MasterClean Kft. jogosult vele szemben kártérítési igényének érvényesítésére. A MasterClean Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Egyéb rendelkezések:

A MasterClean Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú, – a honlap használóinak értesítése mellett – bármikor módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően, a szolgáltatás további használatával ráutaló magatartással a Felhasználó a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.
A MasterClean Kft. jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt a MasterClean Kft. nem tehető felelőssé.
Amennyiben a MasterClean Kft. a Honlap üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára, Felhasználói hozzájárulás hiányában nem jogosult átadni kezelés céljából.
E tájékoztató nyilatkozat a társaság adatvédelmi Szabályzat mellékleteként tekintendő és a tájékoztatóban nem érintett kérdéskörök vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak és ezekkel együtt értelmezendőek.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram